HOMEPAGINA

RAAD VAN BESTUUR 10 Oktober 2017

Vorig verslag van 27 juni 2017 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Een drukke periode voor ons bestuur zorgde ervoor dat we onze vergaderingen hebben moeten aanpassen, daardoor opheden deze samenkomst.

Avond-openingen(op afspraak) gewisseld succes,er werd besloten enkel nog ‘s avonds te openen vanaf 20 uur na afspraak.

Boccia-initiatie terug goed gestart, een aantal nieuwe deelnemers bij de groep, het seizoen loopt nu tot eind juni 2018!!!

Onze secretaris volgt sedert 7 oktober 2017 een opleiding als scheidsrechter Boccia.

De “ Le Cle De Fa” spelers komen hun boccè terug spelen tijdens de winterperiode.(vanaf 1 oktober 2017)

Secretaris zal website, facebook en blog aanpassen volgens onze vernieuwingen.

Aangifte belasting ingediend op 10 september 2017.

Volgende vergadering voorzien eind november 2017.

Deze vergadering werd beëindigd om 16 uur.


RAAD VAN BESTUUR 27 juni 2017

Vorig verslag van 30 maart 2017 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De maanden april, mei en juni 2017, waren terug een drukke periode voor onze initiator-trainer: petanque initiaties voor de jeugd,de buitenterreinen klaar gemaakt, vergaderingen met boccia-clubs, competitie-wedstrijden boccia gevolgd,een succesvolle sessie van 7 weken Boccia initiatie,lokaal beheer.

Ons clublokaal zal de dinsdagavond nog enkel beschikbaar zijn op afspraak!

Dank zij het Boccia-succes start ons 1ste Boccia seizoen op 7 september 2017 tot eind juni 2018, iedere donderdagnamiddag van 15 uur tot 16u30 in de sporthal't Rosco te Ronse.

Onze opendeurdagen zijn voorzien op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus 2017.

Volgende vergadering voorzien begin september 2017.

Eind van deze vergadering om 16 uur 15.


RAAD VAN BESTUUR 30 maart 2017

Vorig verslag van 26 januari 2017 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

In februari werd de raad van bestuur uitgesteld naar heden, wegens de drukke agenda van onze secretaris in die periode.

Het lidgeld word vermeerderd met 5 Euro, daar onze federatie eveneens het inschrijvingsbedrag verhoogd! Het lidmaatschap komt bij ons nu daardoor op 25 Euro.

Tijdens de april maand zal naar alle waarschijnlijkheid het buitenpetanquen een feit zijn!

Onze club start met een initiatie Boccia tijdens de maanden mei en juni, deze activiteit zal doorgaan in de sporthal 't Rosco van de stad Ronse.

Bij gebrek aan interesse voor ons bezoek aan het WK2017 petanque te Gent, moesten wij tot ons spijt deze activiteit annuleren.

Wegens familiale aangelegenheden zal ons lokaal gesloten zijn van 21 april tot en met 28 april 2017.

Er worden clubs gecontacteerd voor mogelijke vriendschappelijke wedstrijden.

Onze jeugdsportcoördinator stelde een aantal nieuwe activiteiten voor om onze jeugd terug aan het petanquen te krijgen.

Eind van deze vergadering om 16 uur.


Verslag Algemene Statutaire Vergadering van 26 januari 2017

Aanwezigheden werden genoteerd, aanwezigheidsquorum van 2/3 werd bereikt, voldoende dus,indien nodig, om statutenwijzigingen door te voeren.

Deze samenkomst ging door in ons secretariaat: Robert Schumanstraat 12, 9600 Ronse, het was te koud om in ons petanquelokaal te vergaderen.

Namens ons bestuur wenste onze voorzitter iedereen het beste toe voor 2017, een tevreden praeses, terug een jaar met wisselingen,maar het komt goed, we konden terug nieuwe leden inschrijven en blijkbaar zijn er nog gegadigden opkomst.Vriendschap en sportiviteit blijft bij ons echter op de eerste plaats, op deze weg blijven we ook dit jaar verdergaan,negative mentaliteiten blijven wij negeren, wij blijven onze eigenheid bewaren!

Het verslag van 21 janauri 2016 werd voorgelezen en door de algemene vergadering goed gekeurd.

Onze penningmeester gaf dan een financieel overzicht, de inkomsten en uitgaven vielen mee, Sina vond dat de jaarrekening van 2016 aantoont dat het redelijk goed gaat.

Deze jaarrekening werd dan goedgekeurd door de algemene vergadering, ook de begroting 2017 werd positief onthaald en goedgekeurd.

De kwijting werd verleend aan de Raad van Bestuur eveneens door alle aanwezigen met stemrecht.

Onze secretaris zal maandag 30 januari 2017, de jaarrekening neerleggen bij de rechtbank van koophandel, eveneens de Patrimoniumaangifte word die dag ingediend. BTW-aangifte werd reeds ingediend op 18 januari 2017.

Onze voorzitter bedankte alle aanwezigen en wenste hen nogmaals het beste voor 2017, bij afsluiten van deze vergadering.

Deze algemene vergadering werd ontbonden om 16u30.


RAAD VAN BESTUUR 26 Januari 2017

Vorig verslag van 22 December 2016 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Het nieuwe jaar goed begonnen, enkel de verwarming moet nog wat verbeterd (bijgesteld) worden.

Eind maart 2017 zullen we bekijken of we de openingsuren voor 's avond moeten aanpassen.

De opkomst verbeterd, men begint de baan naar ons lokaal te kennen.

Er wordt contact gezocht met de petanqueclubs uit Ronse (en omgeving) om samen het WK 2017 Petanquen te Gent te bezoeken, welke dag? om welk uur vertrekken, uur terugkomst?. We hopen half februari 2017 alles voor mekaar te hebben.

Op 17 februari 2017 is er een algemene vergadering voor de toegetreden leden.

De algemene statutaire vergadering van deze namiddag werd voorbereid.

Eind van deze vergadering om 14u45.


Het jaar 2016 was, eveneens een goed jaar voor ons bestuur en leden.

RAAD VAN BESTUUR 22 December 2016

Vorig verslag van 03 November 2016 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De werking van de maand november 2016 werd besproken tijdens onze samenkomst van heden.

Het jaar 2016 is bijna voorbij, we kunnen zoal vorig jaar met tevredenheid terugkijken op de voorbije maanden, samen met onze leden veel gepresteerd.

Onze vrienden van "Le Cle De Fa", zullen vanaf januari 2017 proberen om zoals in 2016 om de 2 weken hun bocce bij ons te komen beoefenen.

De verwarming van onze cafetaria is eveneens verbeterd, de temperatuur op onze petanqueterreinen zullen we nog wat moeten verhogen

Terugkerende activiteiten op het eind van dit jaar:BTW-aangifte vrijstelling,controle boekhouding, papieren opstellen voor justitie(griffie van de rechtbank van koophandel Gent) en Biztax, voorbereiden algemene vergadering, veel werk voor onze penningmeester en secretaris, maar zij doen dit graag voor hun club.

Volgende raad van bestuur en algemene statutaire vergadering voorzien eind januari 2017.


RAAD VAN BESTUUR 3 november 2016

Vorig verslag van 01 september 2016 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Onze terreinen vernieuwd met 6,5 ton parkgoud in 3 dagen (6,7 en 8 september 2016) met een groep van 4 man bestaande uit Roland, Jean-Paul, Diego en Jean-Pierre, Philippe heeft ook een dag meegewerkt, waarvoor we deze werkers hartelijk bedanken.

Onze opendeurdagen van 9 en 10 september 2016 waren een succes.

Op 7/10/2016 kregen we de beloofde pelletkachel van onze sponser Pieter VDC, de plaatsing gebeurde door onze drie musketiers(JP,R,JP) de dag nadien.

De verwarming is nu zeker in orde.

Na de montage van de verwarming, hebben we onze inkom gewijzigd en verbeterd, nog enkele laagjes verf en het uitzicht zal nog veranderen.De petrolium vuurtjes verdwijnen.

Zaterdag 29 oktober 2016 kregen we FCT Ronse op bezoek, hun groep speelde een meli-melo tornooi, het was een gezellige namiddag, een echte vriendengroep!

Onze jeugdsportcoördinator heeft het nog steeds moeilijk, onze secretaris zal zijn best doen, om een aantal taken over te nemen.

Petanquers, aangesloten bij een collega petanqueclub, vragen we, zich te laten inschrijven als steunend lid, daar zij reeds een licentie hebben van hun club.

Volgende raad van bestuur,voorzien eind november 2016


RAAD VAN BESTUUR 1 September 2016

Het verslag van 30 juni 2016 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De werkvergadering van 29 juli 2016 werd besproken, er volgden een aantal wijzigingen volgens de verkregen gegevens en tips van enkele ervaringsdeskundigen.

Dinsdag 6 september 2016 word het parkgoud gestort, de voorzitter zal zorgen voor eten en drank voor de vrijwilligers, naar alle waarschijnlijkheid 6 personen.Vrijdag 2 september 2016, enkele dagen voor het werk, kunnen er mogelijk nog enkele wijzigingen aangebracht worden.

Ons bestuur maakt nog verder reclame voor onze opendeurdagen op 9 en 10 september 2016.

Er is een Smartphone te winnen met onze quizwedstrijd, deelname kost 1 Euro.

Na de verdeling van de taken voor onze opendeurdagen werd deze vergadering beëindigd.

Ons lokaal zal gesloten zijn van 19 tot en 30 september 2016 wegens familiale aangelegenheden.

Volgende raad van bestuur,voorzien eind oktober 2016


RAAD VAN BESTUUR 29 juli 2016

Deze samenkomst werd een werkvergadering ter voorbereiding van de vernieuwing van onze petanqueterreinen! Er werd besproken: hoe het parkgoud ter plaatse brengen? wanneer? wie maakt er de opening om de pleinen te kunnen bereiken? zal de beloofde transpalette aanwezig zijn?wie kan er allemaal helpen?Onze secretaris kreeg de opdracht om verdere afspraken te maken en deze activiteit te leiden.

Volgende raad van bestuur,voorzien eind augustus 2016.


RAAD VAN BESTUUR 30 JUNI 2016

Het verslag van 26 MEI 2016 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De jeugdsportcoördinator kon niet aanwezig zijn, haar zoon werd vandaag geopereerd, haar verslag krijgen we op de volgende raad van bestuur.

Onze penningmeester bezorgde ons het financieel overzicht tot opheden, met een goed resultaat.

We wachten nog even met de vernieuwing van onze terreinen, dit op vraag van onze leden.

Onze initiator(trainer) en zijn assistent initieerden de schooljeugd op 7 juni 2016 met succes.

Vriendenwedstrijd met PC De Korenbloem vooorlopig uitgesteld op vraag van hun voorzitter.

De raad geeft zijn akkoord om mee te werken aan enkele activiteiten, die werden voorgesteld door onze leden en onze secretaris

Volgende raad van bestuur,voorzien eind juli 2016.


RAAD VAN BESTUUR 26 MEI 2016

Het verslag van 24 MAART 2016 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Raad van bestuur besliste toen eveneens om geen raad te houden in de maand april 2016.

Wijziging uren opening van ons lokaal, moet nog meer kenbaar gemaakt worden.

Onze vriend Hedwig, bestuurder van PC De Korenbloem heeft gevraagd om onze vriendschappelijke wedstrijd van 24 mei 2016 later te laten doorgaan, daar zijn echtgenote moest geopereerd worden die dag,hopelijk kan die wedstrijd dan volgende maand doorgaan.

Eind juni 2016 hopen we onze terreinen te vernieuwen met 5,5 ton parkgoud split 0/6MM, we rekenen op een achttal medewerkers.

Ons jeugdbestuur komt samen eind juni 2016, hoe staat het met de initiatieven van onze jeugdcoördinator?

De vlag word opgemerkt,ons facebook werd een beetje gewijzigd, onze schrijver heeft nieuwe affiches en reklamepamfletjes gemaakt, hij was ook de ontwerper van onze vlag.

Volgende raad van bestuur, samen met jeugdbestuur voorzien eind juni 2016.


RAAD VAN BESTUUR 24 MAART 2016

Het verslag van 19 FEBRUARI 2016 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Hernieuwing van het lidmaatschap is reeds gestart. De vraag van PFV betreffende de lokalen enkele dagen in de week langer open te houden werd besproken, we hebben nagegaan hoe de andere PFV-clubs het doen en hebben besloten te starten de dinsdag vanaf 19 uur tot 00.00, de vrijdag van 19 u 30 tot 00.00 vanaf 1 mei 2016, zodat we ons voldoende kunnen voorbereiden.

Eerst werd de transfers van enkele leden naar andere clubs besproken en aanvaard, hopelijk zullen ze daar even sportief zijn, zoals zij bij ons waren, tijdens deze bespreking vervoegde onze jeugdsportcoördinator zich bij onze bestuurders.

Het petanquelokaal zal wegens familiale omstandigheden gesloten zijn van 12 april tot en met 21 april 2016.

Onze vriendenwedstrijd met PC De Korenbloem hopen we te spelen rond half mei 2016, na deze mededeling starte de samenkomst van het jeugdbestuur.

Vergadering Jeugdbestuur

De voorzitter noemt ons welkom, hij vind dat deze samenkomst normaal steeds het verlengde zal zijn van de raad van bestuur, aangezien er steeds een aantal zaken zullen terugkeren die eveneens door onze raad moeten geviseerd worden, onze jeugdcoördinator krijgt nochtans de de nodige vrijheid aangaande de jeugdwerking.

De jeugdsportcoördinator vind dat de zondagmorgen jeugdactiviteit niet goed is(uitslapen?), zij stelt voor de zaterdagnamiddag te reserveren voor de jongeren vanaf 14 u tot 17 u 30, de raad besluit de mening van coördinator te volgen.

Volgende raad van bestuur is voorzien eind mei 2016.


RAAD VAN BESTUUR 19 FEBRUARI 2016

Het verslag van 21 JANUARI 2016 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De ASV werd nog eens besproken, op 22 januari 2016 werd onze jaarrekening neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Onze jeugdsportcoördinator Lucie is herstellende van de geneeskundige ingrepen, zij zal naar alle waarschijnlijkheid haar taak terug opnemen na 15 maart 2016.

De algemene vergadering voor toegetreden leden op 5 februari 2016 met nieuwjaarsreceptie viel in goede aarde bij onze leden.

PC De Korenbloem verraste ons te Zingem met een schitterende ontvangst, de vriendschappelijke wedstrijd werd door onze club wel verloren, maar we wonnen er terug een pak vrienden bij. Wij hebben afgesproken om de terugmatch te houden in de maand april 2016!

Volgende raad van bestuur is voorzien eind maart 2016


Verslag Algemene Statutaire Vergadering van 21 januari 2016

Aanwezigheden werden genoteerd, aanwezigheidsquorum van 2/3 werd bereikt, voldoende dus,indien nodig, om statutenwijzigingen door te voeren.

Deze samenkomst ging door in ons secretariaat: Robert Schumanstraat 12, 9600 Ronse, door de minder goede gezondheidstoestand van onze ondervoorzitter en penningmeester was het beter te vergaderen in een goed verwarmt lokaal.

Namens ons bestuur wenste onze voorzitter iedereen het beste toe voor 2016, terug een te vreden praeses, een jaar met wisselingen, vriendschap en sportiviteit blijft bij ons echter op de eerste plaats, op deze weg moeten we verdergaan, negative mentaliteiten blijven wij negeren, wij blijven onze eigenheid bewaren!

Het verslag van 20 janauri 2015 werd voorgelezen en door de algemene vergadering goed gekeurd. Onze penningmeester gaf dan een financieel overzicht, de inkomsten en uitgaven vielen mee, Sina wees er deze maal op dat het nu een normale jaarrekening was namelijk 12 maanden van 01/01/2015 tot en met 31/12/2015.

Wij hadden deze maal geen inkomsten van foyer of tombola, toch mogen wij niet klagen, onze situatie zal langzaam sterker en beter worden.

De jaarrekening 2015 werd dan goedgekeurd door de algemene vergadering, ook de begroting 2016 werd positief onthaald en goed gekeurd.

De kwijting werd verleend aan de Raad van bestuur eveneens door alle aanwezigen met stemrecht. De secretaris zal deze week nog de jaarrekening neerleggen bij de rechtbank van koophandel.

Onze jeugdsportcoördinator, Lucie, kon niet aanwezig zijn op deze asv, daar zij eergisteren werd geopereerd, haar jaarverslag 2015, werd voorgelezen door onze secretaris, haar opmerkingen en vragen komen aanbod in de volgende raad van bestuur.

Onze voorzitter bedankte nogmaals alle aanwezigen en wenste hen nogmaals het beste voor 2016, bij het afsluiten van deze vergadering.

Deze algemene vergadering werd ontbonden om 16 u 45.


RAAD VAN BESTUUR 21 JANUARI 2016

Het verslag van 17 December 2015 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Een goede start voor dit nieuwe jaar, terug enkele nieuwe gezichten. Mogelijk zullen we ons lokaal openhouden tot 24 uur op vrij- of zaterdag als de vraag zich inderdaad stelt. Er zijn terug positieve contacten met OKRA.

Onze jeugdsportcoördinator bracht verslag uit voor haar 1ste werkjaar 2015, dat werd goedgekeurd, zal ook tijdens de ASV worden besproken.

Onze BTW-aangifte werd ingediend op 5 januari 2016,de jaarrekening word ingediend na akkoord van de algemene statutaire vergadering.

Er is een nieuwjaarsreceptie op 5 februari 2016 met algemene vergadering voor de toegetreden leden.

Onze vrienden van PC De Korenbloem hebben ons uitgenodigd voor een vriendschappelijke wedstrijd op dinsdag 16 februari 2016, we zullen een rondvraag doen bij onze leden, we zullen zeker met voldoende spelers zijn.

Volgende raad van bestuur voorzien eind februari 2016.Overzicht activiteiten: op 1 maart 2016 worden de verslagen van de Algemene vergadering en van de Raad van bestuur van het jaar 2015 op pagina 2014/2015 gepubliceerd


Het jaar 2015, eveneens een goed jaar voor ons bestuur en leden.

RAAD VAN BESTUUR 17 DECEMBER 2015

Het verslag van 19 November 2015 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Het jaar 2015 is bijna voorbij, we kunnen met tevredenheid terugkijken op de voorbije maanden, er waren misschien enkele strubbelingen, maar dat komt naar alle waarschijnlijkheid eens in elke club voor.

De samenwerking met reisbureau MARE gaat niet door, daar onze club geen concurrentie wenst aan te gaan met onze petanquefederatie PFV.

Eind van het jaar:BTW-aangifte vrijstelling,controle boekhouding,papieren opstellen voor justitie en Biztax, voorbereiden algemene vergadering, veel werk voor onze penningmeester en secretaris, maar zij doen dit graag voor hun club.

Volgende raad van bestuur voorzien eind januari 2016.


RAAD VAN BESTUUR 19 NOVEMBER 2015

Eindelijk kon ons bestuur nog eens volledig samenkomen,ondervoorzitter en penningmeester aan de beterhand.

Na verbetering van het verslag van 27 augustus 2015, werd het goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De viering van ons 5 jarig bestaan verliep goed, 24 leden waren aanwezig, de sponsors werden bedankt, de schepen van Sport van onze Stad Ronse vereerde onze club met zijn bezoek.Er verschenen prachtige artikels in de kranten.

Samen met onze clubleden werden er nog een aantalverbeteringen aangebracht in ons clublokaal.

De raad duurde langer dan normaal,maar het was een degelijke vergadering, verscheidene interne punten besproken en goedgekeurd.

Volgende raad van bestuur op donderdag 17 december 2015.


RAAD VAN BESTUUR 22 OKTOBER 2015

De raad is uitgesteld tot 19 november 2015, onze ondervoorzitter is geopereerd,vanaf volgende week mag hij terug buiten komen, ons Sina hoopt tegen die tijd eveneens fit te zijn.

RAAD VAN BESTUUR 27 AUGUSTUS 2015

Het verslag van 30 JULI 2015 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Tevreden met het geen we reeds bereikt hebben, maar we willen het nog beter doen.

Nu bereiden we ons voor op de viering van ons 5 jarig bestaan op maandag 21 september 2015: start om 14 uur met een receptie en een meli-melo petanquetornooi, inleg 5 Euro per speler, iedereen heeft prijs.

Alle leden en sponsors zijn reeds uitgenodigd.

Onze biztax aanslagjaar 2015 is ingediend, inderdaad het elektronisch ingeven is toch gelukt

Volgende raad van bestuur op donderdag 22 oktober 2015.


RAAD VAN BESTUUR 30 JULI 2015

Het verslag van 25 juni werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

We hebben een redelijk drukke periode achter de rug, het mag nog zo zijn.

Op 15 en 16 augustus 2015 hebben we een pannenkoekfestijn gepland, onze secretaris is reeds enkele weken met de voorbereidingen gestart, het word weer goed!!!

Er werd besloten de periode van 24 september tot en met 03 oktober 2015 het lokaal te sluiten en dit wegens familiale aangelegenheden.

Het was een korte maar degelijke vergadering

Volgende vergadering waarschijnlijk op 27 augustus 2015


RAAD VAN BESTUUR 25 JUNI 2015

Het verslag van 16 april 2015 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De werking van de maand mei werd eveneens nog eens besproken, alles positief.

Sportbeurs DAS Ronse verliep goed.

Onze competitiespelers hebben reeds verscheidene tornooien meegespeeld met blijkbaar toch een redelijk goed resultaat.

Op voorstel van onze leden wordt er op 11 juli 2015 een petanquetornooi gespeeld, inleg 5 euro, iedere deelnemer heeft een prijs. Op 15 en 16 augustus voorzien we terug een kennismakingsdag:"wafelbak en petanquen", met deze activiteiten, hopen onze spelers de clubkas te kunnen spijzen.(Hopelijk gaat de kennismaking met de"OLD TIMERS" op 16/09 eveneens door)

PFV-Oost-Vlaanderen heeft op 13 juni 2015 ons lokaal goedgekeurd voor de competitiewedstrijden, bij voldoende competitieleden kunnen we starten in de laagste afdeling.We zijn reeds met 11 spelers voor de zondagcompetitie, maar onze voorzitter vind het aantal niet voldoende,zij wil geen forfaits of schorsingen oplopen, voor haar moeten er zich nog minsten 3 competitiespelers bij de groep aanmelden.

Wij zijn nu ook aanwezig op FACEBOOK, onze secretaris zal zijn best doen om zoveel mogelijk actief te zijn op dit sociaal contactpunt.

Eind juli 2015 zal de Raad terug samenkomen.


RAAD VAN BESTUUR 21 MEI 2015

Deze raad kon niet doorgaan wegens ernstige gezondheidsproblemen van onze penningmeester en werd verplaatst naar 25 juni 2015. De ondervoorzitter kon eveneens niet aanwezig zijn, hij was op pinksterverlof.Alles verloopt echter goed, secretaris en voorzitter trekken hun streng, zij hebben alles onder controle. De raad zal dit kunnen bestatigen tijdens de samenkomst in juni.

RAAD VAN BESTUUR 16 APRIL 2015

Vorig verslag van 19 FEBRUARI 2015 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord. Raad van bestuur van 19 maart 2015 kon niet doorgaan, daar de voorzitter en penningmeester niet aanwezig konden zijn,maar ondervoorzitter en secretaris hebben die dag " DAS Ronse " voorbereid.

Onze club start vanaf 1 mei 2015 met competitiespelers,recreanten en jeugd.(zie vorige bestuursraden) Er werden reeds 2 vriendschappelijke wedstrijden tegen PC De Korenbloem gespeeld, met positief resultaat.(zie ons blog)

Ons 1ste tornooi waar we aan deelnemen: 22 april 2015 te Oostakker.

Vriendschappelijke wedstrijd thuis op 29 april tegen PC Alosta.

Twee doubletten nemen deel aan het Provinciaal Kampioenschap van 3 mei 2015. Enkele van onze leden nemen nemendeel aan het seniorencircuit.

Ons bestuur zal aanwezig zijn op de samenkomst van het PFV op 23 april 2015.

Volgende raad van bestuur is voorzien op 21 mei 2015.


RAAD VAN BESTUUR 19 MAART 2015

Deze raad werd verplaatst naar donderdag 16 APRIL 2015 op vraag van onze voorzitter en penningmeester. Ondervoorzitter en secretaris kwamen wel samen om de Sportbeurs Ronse voor te bereiden, zoals 2 jaar geleden is er een samenwerkingsakkoord met Petanqueclub COC van Ronse, Okra Ronse zal ons nog laten weten of zij ook aanwezig zullen zijn op zaterdag 25 april 2015 om deel te nemen aan enkele demo-wedstrijden.

RAAD VAN BESTUUR 19 FEBRUARI 2015

Vorig verslag van 20 JANUARI 2015 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Onze secretaris zal aanwezig zijn op de algemene vergadering van het PFV op 21/02/2015 en er tevens petanqueclub COC Ronse vertegenwoordigen op vraag van hun voorzitter.(deze taak werd ook de vorige jaren reeds opgenomen door onze schrijver)

Onze club neemt terug deel aan de "Sportclubs DAS-beurs" van onze stad Ronse, die doorgaan op 23, 24 en 25 april 2015.

1 April 2015 begint onze testcase, onze competitiespelers starten dan in verscheidene tornooien, tevens zullen er verscheidene vriendschappelijke wedstrijden gespeeld worden, om zo meer competitie-ervaring te verkrijgen.

Het worden spannende,maar sportieve maanden!


BIJZONDERE RAAD VAN BESTUUR 12 FEBRUARI 2015

De raad kwam deze dag speciaal samen om over te gaan tot samenstelling van een jeugdbestuur en aanstelling van een jeugdsportcoördinatuur.Alle bestuursleden waren aanwezig, eveneens Lucie Haegeman, de kandidaad jeugdsportcoördinator. Na een grondige discussie, werd,op voordracht van onze penningmeester, het volgende jeugdbestuur opgericht: Dewolf Philippe voorzitter, Haegeman Jean Pierre secretaris, Abrath Alphonsina penningmeester. Lucie Haegeman werd dan voorgedragen als jeugdsportcoördinator, moeder van 5 kinderen, er volgde een vlot gesprek, waaruit het bestuur concludeerde dat mevrouw Haegeman die taak aankan. Er werd onmiddellijk een verslag opgemaakt en ondertekend door alle aanwezigen. De jeugdsportcoördinator zal zijn eerste verslag uitbrengen op de algemene vergadering van 2016.


Verslag Algemene vergadering van 20 januari 2015

Aanwezige leden genoteerd. Aanwezigheidsquorum van 2/3 werd bereikt, voldoende dus om statutenwijzigingen door te voeren.

Deze samenkomst ging voor de eerstemaal door in ons lokaal: Ninovestraat 135, 9600 Ronse.

Namens ons bestuur wenste onze voorzitter iedereen het beste toe voor 2015, een te vreden praeses, eindelijk ons eigen lokaal, met een fantastische groep leden, vriendschap en sportiviteit zijn hier echt op de eerste plaats, op deze weg moeten we verdergaan, zeker nu we vanaf dit nieuwe jaar eveneens competitie gaan spelen, we zullen waarschijnlijk andere en misschien negative mentaliteiten tegenkomen,die moeten we negeren, niet kopieeren, laten we onze eigenheid bewaren!

Het verslag van 21 janauri 2014 werd voorgelezen en door de algemene vergadering goed gekeurd.

Onze penningmeester gaf dan een financieel overzicht van de periode 01/06/2013 - 31/12/2014, ze beëindigde haar presentatie met “we hebben een gezonde clubkas".

De jaarrekening werd dan goedgekeurd door de algemene vergadering, ook de begroting 2015 werd positief onthaald en goed gekeurd. Onze penningmeester en secretaris hebben er hun werk van gemaakt!

De kwijting werd verleend aan de Raad van bestuur eveneens door alle aanwezigen met stemrecht.

De secretatis zal deze week nog de jaarrekening neerleggen bij de rechtbank van koophandel.

De voorzitter bedankte nogmaals alle aanwezigen en wenste hen nogmaals het beste voor 2015 bij het afsluiten van deze vergadering.


RAAD VAN BESTUUR 20 JANUARI 2015

Vorig verslag van 23 december 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Onze club blijft het goed doen, enkele jongeren hebben onze DRS komen vervoegen, de initiatie op zondag 11 januari was een opsteker. Het ledenbestand blijft groeien.

We starten dit jaar met 3 afdelingen, namelijk: jeugd, recreanten en competitiespelers.

Het PFV verhoogd de lidgelden, waardoor wij eveneens verplicht zijn een aanpassing te doen.

Het lidgeld voor jeugd en recreanten wordt 20 Euro per jaar, de competitiespelers 50 Euro per jaar.

Deze zomer zal onze club aan verscheidene tornooien deelnemen, ook worden er een aantal vriendschappelijke wedstrijden voorzien en gespeeld tegen clubs van onze federatie.

We hopen tevens deel te nemen aan het winterkampioenschap van 2015-2016.

Ons 1ste tornooi waar we aan deelnemen: 22 april 2015 te Oostakker.

Er is een algemene samenkomst voorzien op vrijdag 23 januari 2015 voor de leden met een kleine receptie.

Volgende raad van bestuur is voorzien op 19 februari 2015.

2014, het jaar van Levensloop Ronse en het betrekken van een eigen petanquelokaal"PC De Ronsische Senioren VZW".

Dank zij onze leden en bestuur is het een prachtig jaar geworden!(bekijk onze blog)

RAAD VAN BESTUUR 23 DECEMBER 2014

Verslag van 20 NOVEMBER 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Met tevredenheid kan onze raad terugblikken op de voorbije maanden, ons bestuur en onze leden hebben in die periode allemaal prachtig werk verricht.

De jeugd vind ook zijn weg naar ons lokaal, daardoor starten wij in januari 2015 op zondagmorgen met initiatie voor de jongeren van 10 tot 12 uur.(de 1ste maal op 11/01/15)

Onze senioren trainen vanaf 2015 iedere 2de en 4de dinsdag van de maand, dus de eerste maal op dinsdag 13 januari 2015 van 14 tot 16 uur.

Morgenavond volgt de trekking van onze tombola, de uitslag wordt gepubliceerd op onze website.

Volgende raad van bestuur gaat door op 20 januari 2015 om 13 u 30 met nadien de Algemene vergadering om 14 u 30.

Op 23 januari 2015 nog een algemene samenkomst met receptie.


RAAD VAN BESTUUR 20 NOVEMBER 2014

Verslag van 9 OKTOBER 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Onze raad kan tevreden zijn, alles loopt goed.

Onze verwarming staat eindelijk op punt, dankzij onze medewerkers.

Steunkaartenverkoop loopt vlot, onze 1ste prijs een tablet NM Works, is ook reeds in ons bezit.(met 2 jaar garantie)

De jeugdopleiding zal worden opgestart begin 2015, onze secretaris zal in die periode eveneens een opleiding volgen om een diploma trainer niveau B te behalen.

Volgende vergadering zal naar alle waarschijnlijkheid plaats hebben op 18 december 2014.

RAAD VAN BESTUUR 9 OKTOBER 2014

Vergadering van september 2014 kon niet doorgaan wegens famiale omstandigheden van enkele bestuursleden.

Het verslag van 21 augustus 2014 werd goed gekeurd en ondertekend voor akkoord.

Ons lokaal is nog meer in orde gebracht met hulp van onze leden, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

Het ledenaantal blijft groeien.

Om onze kastoestand gezond te kunnen houden, hebben we, dank zij een sponsor,steunkaarten(met gratis tombola)laten drukken die zullen verkocht worden aan 1 Euro per kaart.Er zijn prachtige en waardevolle prijzen voorzien.

Volgende raad van bestuur bespreking opleiding en werving jeugd.

RAAD VAN BESTUUR 21 AUGUSTUS 2014

Verslag van 17 JULI 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Het bestuur is zeer tevreden betreffende onze opendeurdagen, er zijn verscheidene nieuwe leden toegetreden tijdens deze activiteit.

De wedstrijdkalenders werden goedgekeurd.De raad heeft beslist het lokaal open te houden op volgende dagen:

Volgende vergadering zal plaats hebben op 25 september 2014.

RAAD VAN BESTUUR 17 JULI 2014

Verslag van 17 juni 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Onze petanquezaal is reeds veel veranderd, dank zij ons bestuur en hulp van onze leden die meehielpen aan het opsmukken van het lokaal. Hopelijk zal eind juli 2014 de afwerking volledig zijn.

Op 15 en 16 augustus 2014 zal onze VZW de mogelijkheid bieden om “kennis te maken” met onze nieuwe petanquezaal.

Volgende vergadering zal plaats hebben op 21 augustus 2014.

RAAD VAN BESTUUR 17 JUNI 2014

Verslag van 10 april 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

De maand mei was vermoeiend, de 24 uren Levensloop van 10 en 11 mei en ons tornooi van 7 mei 2014 eiste veel werk van onze vereniging, vooral dat we ook bezig waren met verscheidene contacten voor het starten met een eigen petanquezaal.(rond 20 mei 2014 werd onze wens vervuld)

Eindelijk, op 1 juni 2014 was onze zaal gedeeltelijk klaar, we konden spelen maar er was nog veel werk aan. Vandaag op dinsdag 17 juni 2014, is er reeds een deel van onze petanquehal in orde, nog af te werken onze cafetatia. Ons clubhuis zal een gezellige plaats worden.

Volgende vergadering zal plaats hebben op 17 juli 2014.

RAAD VAN BESTUUR 10 APRIL 2014

Verslag van 13 maart 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Na toekenning van beheer, aan onze ondervoorzitter Philippe, voor 22 en 29 april en overhandiging van de nodige documenten, werd dit terug een werkvergadering voor ons tornooi en de 24 uren van Levensloop.

Volgende vergadering zal plaats hebben 1ste week van juni 2014


RAAD VAN BESTUUR 13 maart 2014

Verslag van 11 februari 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Het bestuur beslist de inschrijvingsdatum van ons tornooi te verlengen tot 3 mei 2014, daar vorige data in de tijdslijn ligt van de paasvakantie

Evaluatie van onze 1ste marktdag.Onze eerste marktdag was goed, maar we willen het nog beter doen op de resterende marktdagen.

Wat voorzien we voor onze marktdag op 19 april 2014? De raad zal dit bespreken op donderdag 10 april 2014.

RAAD VAN BESTUUR 11 FEBRUARI 2014

Verslag van 21 januari 2014 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Wijziging statuten werd gepubliceerd in het"Belgisch Staatsblad" op 30 jan.2014.

Belangrijkste punt van deze vergadering: werking Levensloop 2014.Onze secretaris heeft nieuwe affiches voor deze activiteit gemaakt, het bestuur vind de nieuwe opmaak goed, met dit ontwerp zullen we reclame maken voor ons petanquetornooi van 7 mei 2014.

Er is een toelating gevraagd aan de stad Ronse om 4 zaterdagen met een standje te staan op de markt om producten te verkopen en sneltombola te houden ten voordele van LEVENSLOOP 2014.

Deze raad van bestuur was een echte werkvergadering

Op vraag van onze penningmeester zal onze raad van bestuur, met akkoord van alle raadsleden op een dondernamiddag gehouden worden.

Volgende raad van bestuur op donderdag 13 maart 2014, opvolging voortschrijding werking Levensloop.

Verslag Algemene vergadering van 21 januari 2014

Aanwezige leden genoteerd.

Aanwezigheidsquorum van 2/3 werd bereikt, voldoende dus om statutenwijzigingen door te voeren.

Namens ons bestuur wenste onze voorzitter iedereen het beste toe voor 2014, in een korte toespraak wijst de voorzitter er nogmaals op dat onze club toegankelijk is voor jong en oud: voor iedereen die zich houdt aan de reglementen van onze club! Respect en sportiviteit horen daar zeker bij.

Onze secretaris gaf een overzicht van het voorbije jaar, die globaal redelijk blijkt te zijn.

De werking werd besproken voor de komende activiteiten, namelijk ons petanquetornooi voor Levensloop 2014 op 7 mei en de 24 uur estafetteloop eveneens voor Levensloop 2014 op 10 en 11 mei 2014.

Onze penningmeester stelde dan de wijziging voor van artikel 23&1 van onze statuten, na de gegeven uitleg, werd er gestemd, alle aanwezigen gingen akkoord met de wijziging van dit artikel.

De raad van bestuur tekende dan de formulieren om de wijziging te kunnen uitvoeren.

Onze secretaris zal er voorzorgen dat deze wijziging zo vlug mogelijk gepubliceerd word in het “Belgisch Staatsblad”.

RAAD VAN BESTUUR 21 januari 2014

Vorig verslag van 17 december 2013 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord.

Belangrijkste bespreking was de organisatie van ons meli-melo tornooi 7 mei 2014, met aansluitend de bespreking van de 24 uur estafette Levensloop Ronse op 10 en 11 mei 2014.

Een aantal punten van vorige vergaderingen werden nog eens besproken, we zijn er ons van bewust dat wij die toch willen verwezenlijken.

De kleine receptie van woensdag 8 januari 2014 werd geapprecieerd.

Volgende raad van bestuur 11 februari 2014, voor opvolging van onze activiteiten.


Uitslag tornooi LEVENSLOOP 7 mei 2014

24 deelnemers tekenden in voor ons tornooi, iedere deelnemer kreeg bij zijn inschrijving een aandenken van deze wedstrijd.

Beker stad Ronse 1ste Dame: DERUYCK ANDREA EN WINNAAR VAN ONS TORNOOI!

Beker stad Ronse 1ste Heer: DETRANNOY EDDY

D/HFAMILIENAAMVOORNAAMUITSLAGPLAATS
DDERUYCKANDREA3+101
HDETRANNOYEDDY2+152
HDUFOURPATRICK2+93
HRougesBram2+74
HRougesWannes2+65
DVAN COPPENOLLEJOSIANE2 +66
HBOLANDECHARLES2+57
HDE VRIENDTGEERT2+58
HBROODCOOREN EDDY2+49
HSADONISFREDDY2+310
HDEWOLFPHILIPPE2+211
HLAEMONTEDWIN2+112
DVUNCKSABRINA2+113
HROOSJACQUES2+114
Hde TurckTanguy1+515
DDE BOCKRITA1+416
Hde TurckMichaël1+217
HDecatelleJosé1-518
HVancauwenbergheYves1-619
HALLINCKXPIERRE0-420
DDE VOS0-1021
HWildemeerschKorneel0-1122
DVAN DROOGENBROECKINGE0-2123
HHAEGEMAN GEERT0-2224

Raad van bestuur 17 december 2013

Verslag van 29 oktober 2013 werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord door de raadsleden.

De vrijdagnamiddagen dat we petanquen starten om 15 uur in plaats van 14 uur op vraag van de uitbater.

Een aantal agenda punten worden verschoven naar januari 2014. Bespreking werking tornooi Levensloop 2014 wordt voorgenomen.

Er zijn reeds een aantal prijzen geschonken voor onze tombola, er zijn nog bedrijven aangeschreven voor sponsoring, de firma's die sponsoren wordt hun logo op onze sponsoringpagina geplaatst voor 1 jaar, dus tot eind december 2014.

Onze secretaris zal een lijst opmaken met de materialen die nodig zijn voor onze werking voor Levensloop, tornooi en 24 uren.

Er komen nog zeker teamleden bij voor de estafette Levensloop 24 u van 10 en 11 mei 2014.

De 2 woensdagen dat we activiteiten gehad hebben in 'tRosco, waren een succes.

Volgende raad van bestuur op dinsdag 21 januari 2014.


Bijzondere Raad van Bestuur van donderdag 14 november 2013

Deze morgen is het bestuur om 10 uur samengekomen om de vraag van onze leden te bespreken, namelijk om op een aantal vrijdagnamiddagen eveneens te petanquen vanaf 14 uur maar in doubletten. Het bestuur gaat ermee akkoord, deze data zijn voorgelegd op 15 november 2013 aan de uitbaters van ons lokaal die nu eerst zullen nazien welke vrijdagen nog beschikbaar zijn.

Verslag

Raad van bestuur van 29 oktober 2013

Verslag van 22 augustus werd goedgekeurd en ondertekend voor akkoord door de raadsleden.

Philippe verzorgde op 18 september 2013 het petanque gebeuren, de overige bestuursleden verbleven op dat ogenblik in Turkije met de PFV.

Werking club in 2014 word verschoven naar de vergadering van december 2014.

Petanque tour Ronse zal doorgaan op 5 donderdagnamiddagen, iedere maal op een ander terrein van de stad Ronse, data nog te bepalen.

Medewerking aan Levensloop 2014 gaat door, we moeten nog juist een datum bepalen waarop we de parking van 't Rosko kunnen ter beschikking hebben voor ons petanquetornooi.

Opleiding Jeugd en training voor leden, verschoven naar vergadering van december 2014.

Dag der besturen was zeer goed, mooi weer, een prachtig domein, een fantastisch petanquetornooi.

Senior Sportief Oost-Vlaanderen eveneens zeer goed, onze secretaris gaf er initiatie petanque.

Algemene vergadering PFV, was gericht op het ontslag van het bestuur van de POV en de wedstrijdkalender voor de wintercompetitie.(iets waar wij voor het ogenblik nog niet aan toe zijn)

Woensdag 6 en 13 november 2013 zal café COC gesloten zijn, Jean Pierre zal aan de sportdienst stad Ronse vragen of we die 2 dagen Curve bowls mogen beoefenen. (een variant op het petanque) in de sportzaal 't Rosko.

Volgende raad van bestuur voorzien op dinsdag 17 december 2013.


Verslag

Raad van bestuur van 22 augustus 2013

Het verslag van 15 mei 2013 werd goedgekeurd en door de raadsleden ondertekend.

Het bestuur heeft besloten om de jeugdopleiding en trainingen op een latere data te starten, daar enkele van onze bestuursleden voor september en oktober 2013 niet vrij zijn.(volgen van cursussen, initiatie petanque buiten de club en nog andere activiteiten)

Petanque tour Ronse zal plaats hebben in 2014 hopelijk in samenwerking met sportdienst Stad Ronse.(moet nog besproken worden) Er is een mind mapping van opgemaakt door JP.

Onze ondervoorzitter zal in staan voor de werking van onze club op woensdag 18 september 2013.

De algemene vergadering van Petanque Federatie Vlaanderen te Oostakker, zal deze avond(22/08/2013) door ons bestuur bijgewoond worden.

Onze penningmeester zal samen met onze secretaris onze club vertegenwoordigen op de dag van "De besturen PFV" op 7 september 2013 te Oostende.

Onze raad zal eveneens aanwezig zijn op 26 september 2013 "Senior sportief Oost-Vlaanderen"

Onze club zal tevens (in de mate van het mogelijke) present zijn op een aantal activiteiten van "de Ronsische septemberfeesten 2013".

Op volgende raad van beheer wordt besproken" hoe starten in 2014?"


Onze club heeft nu een gediplomeerd Initiator Petanque.

Onze secretaris Jean Pierre Haegeman heeft na een succesvolle deelname aan de cursus iniator petanque, zijn diploma initiator petanque behaald op 4 mei 2013. Nu begint de planning.

Van Feitelijke Vereniging naar Vereniging Zonder Winstoogmerk.

Op 1 mei 2013 is onze Feitelijke vereniging omgevormd naar een kleine VZW, vijf van de acht oprichters van het eerste uur waren bereid om deze wijziging door te voeren, namelijk: Abrath Alphonsina, Dewolf Philippe, Haegeman Geert, Mertens Josephine en Haegeman Jean Pierre.

De raad van bestuur is samengesteld uit:

De raad heeft op 15 mei 2013 beslist het dagelijksbestuur toe te vertrouwen aan de secretaris.

BTW-nummer: BE0534924415

Bankrekening: PC De Ronsische Senioren VZW: BE81 0688 9755 0424